Доста е со дезориентацијата за идентитетот

Во последно време почнува мошне интензивно да се наложува позитивистичката теза за нацијата како исклучителен однос на поединецот и државата. Сакајќи да се побие за народната основа на нацијата со алудирање на сфаќањето за народот како природна заедница врз „крв и тло“. Игнорирајќи дека народот настанал и ќе биде општествена творба. За да се оправда промената на нашето име со географска определба иако нашата нација настанала со државотворното движење на македонскиот народ од што произлегува и името на државата, Република Македонија. При што релацијата на македонскиот народ со народностите опстојува трајно, врз основа на европските регулативи за националните права.

Релацијата народ – нација, најдобро определена од Хегел, искажува дека  нацијата го укинува (народот – н.з) во една форма, зачувувајќи го постигнатото. за да ја подигне посебноста на народот на повисок степен.    Согласно, застапениот индивидуален пристап за човековите права во Декларацијата за човековите права на ООН и во Европската повелба, јасно е дека не ја исклучува припадноста на индивидуата во колективитетите: општество, нација, културни групи, семејство и т. н. Во склад со тоа имеѓународните правни акти признавањето на државите го претпоставуваат со националниот суверенитет и се гарантираат правата за националното самоопределување.

Во Завршниот акт на конференцијата за европската безбедност и соработка, во Хелсинки, 1975 година, се регулираат правата на националните малцинства за деловите од народите во нематичните држави. Покрај правата на школување и зборување на сопствениот јазик и друго, во современите конвенции се  дефинираат и правата на облици на самоуправа на националните малцинства.

Рамковната конвенција за заштитата на националните малцинства, од 1995 година, веќе ги задолжи државите да ги гарантираат правата, дури овозможувајќи ја можноста да ја определат и територијата на која тие се практикуваат.

Во Повелбата и, одново, во Лисабонскиот договор од 2009 год., дефинирано е дека Европската заедница функционира врз „универзалните вредности на човековото достоинство, слободата, еднаквоста и солидарноста“. Тоа, впрочем, е основната определба на ЕУ, кога ги претпоставува различните културни идентитети и нивните самоидентификациски обележја, во кои спаѓа и јазикот. При создавањето на Европската унија затоа не е прифатено сфаќањето дека со нејзиното оснивање се создава и европски идентитет.

Врз непроменета основа, продолжително, лежат  основните акти на Европската унија.

Прво, затоа што индивидуалниот идентитет ги опфаќа и сите димензии на неговите надиндивидуални форми и односи.

Второ, затоа што одбраната на индивидуалитетот се врши во однос на заштитата од генералната волја кога таа се поставува над волјата на сите. Како што се заложи Ж. Ж. Русо. Злоупотребата на индивидуалниот идентитет, познато е, дека се врши и кога парцијалниот идентитет се претставува како колективен, а, загрозувањето на личниот идентитет постои и во потрошувачкото општество. Јасниот приод кон идентитетот конечно го замаглуваат и глобалните трендови што го преобликуваат општествениот живот такашто колективните идентитети стануваат ранливи а мултикултурните реалности се ставени под прашање.

Трето, затоа што за денешниот пристап кон идентитетот на индивидуата најзначаен е Хегеловиот став за индивидуалитетот, како за меѓучовечки и динамичен елемент. Токму бврз основа на ваквиот став, се разликуваат национален и културен идентитет (на одделни групи). Националниот идентитет ја претпоставува постојаноста на заедницата во однос на заедничкото минато, додека културниот идентитет ја претпоставува културата како постојан процес на промени и размена меѓу актерите. Но, културата се создава со оглед на социокултурен простор, па културниот идентитет има, исто така, објективна претпоставка во социјалното живеење чија идентификацијата се врши преку различните творечки облици.

Во таа смисла идентификацијата не е само индивидуален чин туку, како самоидентификација, како прераснување од различност во личност, индивидуата ја постигнува преку свеста за идентитетот што ги разрешила науката и творечките достигнувања. Спротивно од културната и моралната релативизација на идентитетот на индивидуата.

Што говори дека за да се биде Македонец не е пресудно само чувството на индивидуата, туку и свеста за тоа.

пишува за свест.мк: Јованка Кепеска 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ Превземањето на содржините на СВЕСТ.мк е дозволено доколку се наведе изворот со линк од веб порталот или статијата која е превземена. Доколку тоа не е направено, секое неовластено објавување на содржина, видео или текст од веб порталот, ќе Ве чини 15.000 денари (петнаесет илјади денари) без пресметан ДДВ за секое едно објавување на содржина, видео или текст.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *